PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky užití webových stránek Ital Center s.r.o. ("podmínky") upravují práva a povinnosti při používání webových stránek umístěných na adrese www.italcenter.cz (dále jen "webové stránky"). Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je společnost Ital Center s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Řipská 21, PSČ 130 00, IČO: 06569994, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2337 (dále jen "společnost").
1.2 Přístupem na webové stránky uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek a že jim rozumí. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že je těmito podmínkami vázán a že při používání webových stránek bude jednat v souladu s podmínkami a příslušnými právními předpisy. V případě, že uživatel s podmínkami nesouhlasí, není oprávněn používat webové stránky.
1.3 Prostřednictvím webových stránek poskytuje společnost uživatelům, tj. zejména svým současným, potenciálním či bývalým zákazníkům, (i) informace o poskytovaných produktech a službách společnosti (ii) informace o společnosti, včetně kontaktních údajů společnosti (iii) přístup do zákaznického portálů (více v části 3 těchto podmínek) a (iv) další související informace.
1.4 Používání webových stránek není zpoplatněno.

2. PODMÍNKY PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK

2.1 Dostupnost webových stránek, včetně zákaznického portálu, v koncovém zařízení pro uživatele není garantována. Společnost si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup k webovým stránkám, a to zejména v případech, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost webových stránek.
2.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení (nepravidelně) provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality webových stránek. V souvislosti s tím může společnost provádět plánované i neplánované odstávky v provozu webových stránek za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.
2.3 Obsah webových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových stránkách. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které společnost považuje za spolehlivé. Společnost neodpovídá a nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených na webových stránkách.
2.4 Veškerý obsah webových stránek má pouze informativní charakter. To neplatí, pokud z povahy informací či dokumentů umístěných na webových stránkách vyplývá jinak. Zejména může jít o situace, kdy společnost na webových stránkách uveřejňuje dokumenty upravující právní vztah mezi společností a zákazníkem (obchodní podmínky společnosti, formuláře apod.). Prostřednictvím obsahu uveřejněného na webových stránkách nečiní společnost žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu.
2.5 Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na webové stránce nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo pokud z povahy uveřejněného obsahu nevyplývá jinak, nemá obsah webových stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.
2.6 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek.
2.7 Uživatel nesmí při používání webových stránek bez souhlasu společnosti používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek, provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Zejména jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek.
2.8 Jakékoliv texty, grafická díla či jiné předměty umístěné na webové stránce jsou chráněny autorským právem a uživatel není oprávněn k jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Zejména se zakazuje jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu uveřejněného na webových stránkách, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
2.9 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti je rovněž zakázáno jakékoliv užití webových stránek nebo jejich částí pro jinou než osobní potřebu (zejména další užití webových stránek formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin). Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.
2.10 Společnost neodpovídá za žádnou škodu, která uživatelovi vznikne v souvislosti s používáním webových stránek a každý uživatel je používá na vlastní riziko. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.
2.11 Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky za účelem zjednodušení přístupu k samotným informacím. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a funkčnost těchto jiných internetových stránek.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách.
5.2 Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat. Změněné a doplněné podmínky jsou účinné dnem jejich uveřejnění na webových stránkách a uživatel má povinnost se s nimi bezodkladně seznámit a dodržovat je. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
5.3 Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení podmínek.
5.4 Tyto podmínky a jakékoliv právní vztahy, které vzniknou v souvislosti s používáním webových stránek, se řídí právními předpisy České republiky.

V Praze dne 8.3. 2021